Yleiset vuokraehdot

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 500kg/m2. Räjähtävien, itsestään sytyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavien aineiden sekä kaikenlaisten nesteiden säilytys varastossa on kielletty. Tavaroiden säilytys Gateway-varastohotellin tiloissa muualla kuin vuokratuissa varastoyksiköissä on ehdottomasti kielletty.

2. Lämpö, valaistus ja vakuutukset

Lämmitys ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei ole velvollinen ottamaan vakuutusta säilytettäville tavaraoille eikä ole muutoinkaan vastuussa niistä. Vuokralainen vastaa itse omaisuutensa vakuuttamiseesta ja ovien lukitsemisesta.

3. Muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteellisia muutostöitä vuokrattavaan tilaan. Varasto on vuokrasopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasuhteen alkaessa. Seiniin, lattiaan tai kattoon reikien tekeminen on kiellettyä. Esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomiehellä) on oikeus mennä vuorattavaan tilaan kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden takia.

4. Vuokrasopimukset

4.1 Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillistä irtisanomista kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut vuokratun tilan ja palauttanut mahdollisen varaston avaimen sekä ulko-oven avaimen sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muutoin sopimus muuttuu näiden sopimusehtojen kohdan 4.2 mukaiseksi, toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

4.2 Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan, yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut näiden sopimusehtojen kohdan 4.1 mukaiset luovutustoimenpiteet.

5. Vuokran maksu

Vuokralainen saa avaimen ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran, vuokravakuuden ja avainpantin. Vuokra maksetaan kuukausittain vuokranantajan osoittamalle tilille.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus:

  • Irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi
  • Periä kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
  • Pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomioita vuokralaisen varastoimiin tavaroihin vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti
  • Vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaansa irtainta voidaan myydä näissä vuokraehdoissa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa. Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrasästien ja myyntikulujen maksamiseen. Mahdollisen ylimenevän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle.
  • Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupasssa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin ns. "käyvät hinnat" . Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

6. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuollelle ilman vuoralaisen erillistä suostumusta.

7. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä mahdollisen sähköpostiosoitteensa. Vuokralainen on myös velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Vuoralainen on lisäksi velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle kirjallisesti sen, mikäli varastoidun omaisuuden joukossa on myyntiarvoltaan tavanomaista koti-irtaimistoa huomattavassti arokkaampaa omaisuutta.

Vuokralainen joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle on mahdollisesti aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perusteella, että esimerkiksi sopimuksen purkukirje, irtisanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä , että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassa olevaa postiosoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoima omaisuus realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, ei vuokralaisella ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokrananantajalta.

Lisätietoja